• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز مستی خویش را در عشق بازی - ندانم تا چه گوید یا چه خواهد