• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نزنم دم که تو را بینم و گویم به زبان - که تو را دوست ندارم به جز از دوست مرا