• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تا به کی هر شب سر و چشمم به راه انتظار - تا به کی هر دم سر و کارم به کوی انتظار