• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فتاده بر سر کویش ز بس ناز - ز حسرت گشته گل در پای پرواز