• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گر در آن کوی بمیرم نکنم نوحه و زاری - ور ازین درد بمیرم نتوانم که ننالم