• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای ز رویت ماه را پیوسته روی - وی ز زلفت مشک را همواره بوی