• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بر در میخانه دوش مست و خراب آمدم - از می‌وصلش مرا تا چه سرانجام رفت