• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «من برای دیدنت» می باشم ای جان جهان - دیده از تو بر نمی‌دارم مرا معذور دار