• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «دوش» در گلشن ز تأثیر سحرخیزی دلم - یاد آن شب بود و آن شب بود و آن شب روز شد