• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بر من جفا ز بخت بد آمد نه از فلک - زین بیشتر ستم به من بیوفا کنند