• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ما را اگر به دست تو باشد عنان دل - بهتر که پایمال ز دست قضا کنند