• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «روزه» ای دارد که از بهر خدای - بر درش خلقی سگی بینی به پاست