• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «تو باران عشقی حبابی مگر» - که از گریه‌ام مانده آبی دگر