• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در پرده ی این شعر تنور است که در عشق - ذرات جهان را جگر از دیده چکانند