• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «بیدار دلان ماه شب افروز جهانند» - هر چند که در پرده دل نور نماند