• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «غم مخور» کز غصه جانم بر زبان می‌آیدت