• 9 ماه پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «به تابستان» که آتش گرم گردد - ز سرما کوه را پر برف گردد