• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «حاش» لله که چو خورشید شود عمر دراز - عمر کوته ز تماشای تو چون خواهد بود ؟