• 11 ماه پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «کاتبان عالم و ایمان ما» - می‌برند از جهل در عرفان ما