• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «بس قامت خوش که زیر چادر باشد» - با قامت همچون سرو و رخ همچون گل