• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز بس که سوخت دل از گرمی محبت تو - چو عود خام در آتش فتاده خون گردد