• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سعدی اگر عاشقی از سر جان درگذر - آن که به جانان سپرد عاشق ناکام رفت