• 5 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه avangardha.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعری از فردریش هولدرلین