• 5 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی aryaadib.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «در»‌یا «درب»؟