• 5 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی aryaadib.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    زایدنویسی در زبان فارسی (حشو قبیح) - (بخش نخست)