• 3 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه avangardha.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعری از نیچه