• 5 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی vidah.rozblog.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به کار نبردن واژگان لذا، فلذا، لهذا، علی، هذا در نوشته های فارسی