• 5 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "دگرباره بشوريدم بدان سانم به جان تو" از دیوان شمس