• 5 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی jpl.ut.ac.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی