• 5 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی aryaadib.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    "قید جمله" و "قید فعل" در زبان فارسی