• 5 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گلستان سعدي/ باب سوم - در فضيلت قناعت/ حکايت (٦)