• 4 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    صائب تبریزی - غزل شماره‌ی ٢٤٧: ما نام خود ز صفحه دلها سترده ايم