• 4 سال پیش Phatzimo کتابخوانی setare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی کتاب جزء از کل نوشته‌ی استیو تولتز ترجمه‌ی پیمان خاکسار