• 5 سال پیش Phatzimo شعر فارسی nosokhan.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بوستان سعدی/ باب چهارم در تواضع/ حکايت اميرالمومنين علی (ع) و سيرت پاک او