• 4 سال پیش Farhad شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر ز مغز حقیقت به پوست خرسندی - تو نیز جامه ازرق بپوش و سر بتراش