• 6 سال پیش afshin هوش مصنوعی playground.tensorflow.org بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بازی با پارامترهای یک شبکه عصبی درون مرورگروب