• 6 سال پیش afshin هوش مصنوعی boute.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تشخیص حالت احساسی نویسنده متن