• 7 سال پیش darbare طراحی صنعتی designmatters.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    صندلی چرخ‌دار چاپ‌ سه بعدی متناسب با بدن افراد