• 6 سال پیش darbare شعر فارسی mkkazemi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هفتاد و دو تیغ‌ - شعری عاشورایی از محمدکاظم کاظمی