• 6 سال پیش darbare شعر ترجمه mkkazemi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «یا حسین یاحسین»، آهنگی از نصرت فتح‌علی خان