• 7 سال پیش darbare هوش مصنوعی roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هوش مصنوعی تشخیص ژانر کتاب‌ها از روی طرح جلدشان را ممکن کرد