• 7 سال پیش darbare شعر فارسی temenna.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اشعار طنز ابوالقاسم حالت / پاسخ دندان شکن