• 7 سال پیش darbare شعر فارسی temenna.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اشعار شهریار / در دیاری که در او نیست کسی یار کسی