• 7 سال پیش darbare شعر فارسی mkkazemi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تردید - شعری از کتاب "پیاده آمده بودم"