• 7 سال پیش darbare گرافیک roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تمرین‌های مهندسی تایپ در کاراکترهای منفصل نوشتار فارسی