• 7 سال پیش afshin ریاضیات bigbangpage.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پارادوکس راسل - آیا خدا قادر به آفرینش سنگی هست که خود قدرت جابجایی آن را نداشته باشد؟