• 9 سال پیش afshin ریاضیات mathopenref.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم پنج ضلعي منتظم با خط كش و پرگار