• 7 سال پیش afshin ریاضیات roshd.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «في» (Φ) - عددي طلايي