• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    «في» (Φ) - عددي طلايي - به صورت بست نامتناهی با عدد ۱