• 3 سال پیش darbare ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات فرمول مساحت دایره با استفاده از فرمول محیط دایره